Ενότητες εργασίας

Το ProgHRC θα εκτελεστεί σε 4 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα θέματα που συνεισφέρουν στους κύριους στόχους του έργου.

Οι ΕΕ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη:

 • τη χρονική διάρκεια και αλληλεξάρτηση των εργασιών,
 • τη συμπληρωματικότητα των εταίρων και
 • το διαμοιρασμό των πόρων (οικονομικών, υλικών και ανθρώπινων)
Ενότητα Εργασίας 1: Σχεδιασμός πλαισίου, προδιαγραφές και ορισμός σεναρίων χρήσης

Η πρώτη Ενότητα Εργασίας εκκινεί τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό του πλαισίου του ρομποτικού προτεινόμενου συστήματος. Αρχικά θα εξαχθούν οι απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του δυνητικού τελικού χρήστη, θα καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν τα σενάρια χρήσης όπου θα εφαρμοστεί το ρομποτικό σύστημα.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας αφορούν:

 • τη συλλογή απαιτήσεων και ανάπτυξη προδιαγραφών του συστήματος,
 • την ανάπτυξη σεναρίων χρήσης και προσδιορισμός δοκιμών,
 • το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συνολικού συστήματος,
 • τη διαχείριση του έργου για συντονισμό των εταίρων,
 • τον καθορισμό και εκτέλεση των στρατηγικών επικοινωνίας και τη διάχυση με μετρήσιμους στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Εργασίες:

 • Ε1.1: Απαιτήσεις, προδιαγραφές και σενάρια χρήσης
 • Ε1.2: Αρχιτεκτονική συστήματος
 • Ε1.3: Συντονισμός ΕΕ1 και έναρξη επικοινωνίας έργου

Παραδοτέα:

 • Π1.1: Απαιτήσεις, προδιαγραφές και σενάρια χρήσης
 • Π1.2: Αρχιτεκτονική του ρομποτικού συστήματος
 • Π1.3: Έναρξη ιστοσελίδας έργου και παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα

Ορόσημα:

 • Ο1: Προδιαγραφές και σενάρια χρήσης. 1η έκδοση αρχιτεκτονικής διαθέσιμη
Ενότητα Εργασίας 2: Σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών για ασφαλή συνεργασία και προαρμοστικότητα

Σε αυτή την Ενότητα Εργασίας θα εκτελεστεί το αμιγώς ερευνητικό κομμάτι του έργου που αφορά τον προγραμματισμό με σταδιακή αυτοματοποίηση σε σύνθετες επαναλαμβανόμενες και περιοδικές κινήσεις, την ανάπτυξη συστήματος 3D όρασης για προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του περιβάλλοντος και λαβή αντικειμένων τυχαία τοποθετημένων στο χώρο και τέλος, την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας για αποφυγή συγκρούσεων και δυναμικών εμποδίων που εμφανίζονται στο χώρο εργασίας του ρομπότ.

Σε αυτή την ενότητα θα αναπτυχθούν οι βασικές λειτουργίες του ρομποτικού συστήματος που περιλαμβάνουν:

 • τον έλεγχο κίνησης κατά τον προγραμματισμό του ρομπότ με επίδειξη από τον άνθρωπο για σταδιακή αυτοματοποίηση,
 • την αναγνώριση του χώρου εργασίας του ρομπότ με 3D κάμερες για προσαρμοστικότητα,
 • την ασφαλή συνεργασία ανθρώπου με ρομπότ για αποφυγή συγκρούσεων και εμποδίων

Εργασίες:

 • Ε2.1: Προγραμματισμός με επίδειξη και σταδιακή αυτοματοποίηση
 • Ε2.2: Προσαρμοστικότητα μέσω αναγνώρισης του χώρου εργασίας
 • Ε2.3: Ασφαλής συνεργασία και αποφυγή εμποδίων
 • Ε2.4: Συντονισμός ΕΕ2 για συμβατότητα των επιμέρους υποσυστημάτων

Παραδοτέα

 • Π2.1: Προγραμματισμός με επίδειξη και σταδιακή αυτοματοποίηση
 • Π2.2: Προσαρμοστικότητα μέσω αναγνώρισης του χώρου εργασίας
 • Π2.3: Ασφαλής συνεργασία και αποφυγή εμποδίων
 • Π2.4: Επιστημονική δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων με ανοιχτή πρόσβαση

Ορόσημα

 • Ο2: 1η έκδοση των αναπτυχθέντων υποσυστημάτων διαθέσιμη για έναρξη δοκιμών και ενοποίησης (Μ15)
Ενότητα Εργασίας 3: Σύνθεση συστήματος και αξιολόγηση

Στη συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας θα γίνει ολοκλήρωση και σύνθεση του συνολικού συστήματος ώστε να δοκιμαστεί αρχικά στο εργαστήριο και στη συνέχεια εκτελεστούν δοκιμές με το ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Αυτή η ενότητα εργασίας αφορά:

 • την ενοποίηση των υποσυστημάτων στο τελικό σύστημα καθώς και
 • την επίδειξη των δυνατοτήτων του ρομποτικού συστήματος σε πραγματικό περιβάλλον.

Απώτερος στόχος είναι:

 • να εκτιμηθεί η ικανότητα του προβλεπόμενου συστήματος να παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για αξιόπιστο και εύχρηστο προγραμματισμό εργασιών με σταδιακή αυτοματοποίηση. Ταυτόχρονα θα
 • εκπονηθεί επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του ProgHRC σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από ανάλυση της αγοράς.

Εργασίες:

 • Ε3.1: Ενοποίηση υποσυστημάτων και πιλοτικές δοκιμές του ολοκληρωμένου ρομποτικού συστήματος
 • Ε3.2: Δοκιμή δυνατοτήτων ρομποτικού συστήματος στη συσκευασία τροφίμων
 • Ε3.3: Αξιολόγηση ρομποτικού συστήματος
 • Ε3.4: Συντονισμός ΕΕ3 και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Παραδοτέα:

 • Π3.1: Ρομποτικό σύστημα
 • Π3.2: Μεθοδολογία σύνθεσης συστήματος, υλοποίησης και αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Π3.3: Επιστημονική δημοσίευση αξιολόγησης αποτελεσμάτων με ανοιχτή πρόσβαση

Ορόσημα:

 • Ο3: Σύνθεση ενός αρχικού λειτουργικού συστήματος για εκτέλεση πρώτης φάσης αξιολόγησης
 • Ο4: Εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών και αξιολογήσεων στο περιβάλλον του τελικού χρήστη
Ενότητα Εργασίας 4: Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ενότητα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες που αφορούν βιομηχανική έρευνα, αφορά αποκλειστικά δραστηριότητες καινοτομίας. Περιλαμβάνει τις ενέργειες μετά τη μέση του έργου που αφορούν την προστασία των αποτελεσμάτων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Παραδοτέα

 • Π4.1: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
espa

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης