Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που αναμένονται στο ProgHRC μπορούν να συνοψισθούν παρακάτω:

  • Δημιουργία ενός καινοτόμου φορητού ρομποτικού συστήματος που θα μπορεί να προγραμματίζεται εύκολα και γρήγορα
  • Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης
  • Συνεισφορά του έργου στην αριστεία και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των εταίρων είτε με την ενσωμάτωση νέας γνώσης, είτε με την αξιοποίηση της υπάρχουσας καινοτομίας, είτε με την προσφορά νέας καινοτομίας
  • Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, περιλαμβανομένων των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
espa

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης